Protokoll från konstituerande sammanträde efter årsstämman i Aktiva Seniorer Sydväst

Torsdagen den 6 augusti 2020 Toftagården, Tofta.

Närvarande; Birgitta Asklander ledamot, Eva Boberg ledamot, Inge Kahlström 1:e vice ordförande och Helena Månsson ordförande.

1. Sammanträdet genomfördes i anslutning till Årsmötet, som hade 26 medlemmar närvarande.

2. Valen på årsmötet gav följande styrelse för 2020:

    Helena Månsson, ordförande på ett år.

    Inge Kahlström, vice ordförande på ett år

    Birgitta Asklander, sekreterare, fyllnadsval på ett år

    Lotta Bägerfeldt, kassör på två år

    Eva Boberg, ledamot på två år

    Gun Wallier, kvarstår ytterligare ett år

    Ewa Fowler, adjungerad ett år med särskild uppgift att sköta gratulationsuppvaktningar

3. Ordföranden Helena Månsson 1940xxxx-xxxx och kassören Lotta Bägerfeldt 1945xxxx-xxxx valdes att var för sig teckna föreningen.

4. Mötet avslutas.

 

Justeras:   Helena Månsson ordförande och Inge Kahlström vice ordförande

 

 

 

 

Årsstämma med Aktiva Seniorer Sydväst

Den 6 augusti 2020 på Toftagården

 1.  Stämman öppnas
2. Ordföranden gav eftertanke till avlidna medlemmar och läste en dikt a Per Lagerqvist, "Det är vackrast när det skymmer"
- Ingun Lyth, Ulf Enander och Gunnar Häggqvist.
3. Till ordförande för stämman valdes Helena Månsson.
4. Till sekreterare för stämman valdes Birgitta Asklander.
5. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Birgitta Örnberg Holmgren och Gunnar Lilja.
6. Fastställande av röstlängd, 26 medlemmar närvarande.
7. Anmälan om övriga frågor som stämman kunde ta upp till behandling. Inga frågor anmäldes.
8. Dagordningen godkändes.
9. Årsstämmans behöriga utlysning godkändes.
10. Verksamhetsberättelsen fanns utdelad och upplästes och kommenterades av ordförande och lades till handlingarna. Den finns att läsa på Hemsidan.
11. Årsredovisning förklarades av Lotta Bägerfeldt och lades till handlingarna.
12. Revisionsberättelsen upplästes av Ulf Lindh.
13. Resultat- och balansräkning föredrogs av Lotta Bägerfeldt och gotkändes.
14. Disposition av resultat- och balansräkning föredrogs av Lotta Bägerfeldt och godkändes.
15. Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades.
16. Inga framställningar och förslag från styrelsen togs upp.
17. Inga motioner.
18. Ingen förändring av årsavgiften som fortsättningsvis är 100 kr.
19. Enligt valberedningens förslag omvaldes Helena Månsson till ordförande på 1 år.
20. Till vice ordförande valdes Inge Kahlström, nyval 1 år.
21. Till medlemmar i styrelsen valdes:
Ordförande Helena Månsson omval 1 år
Vice ordf Inge Kahlström nyval 1 år
Kassör Lotta Bägerfeldt nyval 1 år
Sekreterare Birgitta Asklander fyllnadsval 1 år
Eva Boberg omval 2 år
Gun Wallier 1 år kvar
Ewa Fowler adjungerad 1 år
22. Val av två revisorer jämte suppleant, Ann-Marie Hansson omval 1 år, Ulf Lindh omval 1 år, suppleant Tony Wisth omval 1 år.
23. Till valberedningen valdes Helena Månsson och Olle Hallberg.
24. Övriga frågor. Inga aktuella frågor togs upp.
25. Gratulationer till årets jubilarer, med sedvanlig vinflaska.
80 år: Kjell Jarebjörk, Gun Wallier
Ordföranden Helena Månsson 80 år uppvaktades med en flaska Champagne av styrelsen.
26. Stämmoprotokoll finns utlagt på Hemsidan.
27. Mötet avslutas med smörrebröd, öl, vatten, kaffe, kaka.

Visby augusti 2020
Vid protokollet: Birgitta Asklander
Ordförande: Helena Månsson
Justeras av: Gunnar Lilja och Birgitta Örnberg Holmgren

Årsstämma med Aktiva Seniorer sydväst
20 mars 2019 på Suderbys Herrgård
1. Stämman öppnas.
2. Ordföranden gav eftertanke till avlidna medlemmar och läste en dikt av Karin Boye.
- Lisbeth Hartman, Berit Magnusson, Rune Svensson
3. Till ordförande för stämman valdes Helena Månsson.
4. Till sekreterare för stämman valdes Birgitta Asklander.
5. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Urban Blom och Ulla-Britt Hildingsson.
6. Fastställande av röstlängd, 41 medlemmar närvarande.
7. Anmälan om övriga frågor som stämman kunde ta upp till behandling. Inga frågor anmäldes.
8. Dagordningen godkändes.
9. Årsstämmans behöriga utlysning. Kallelse till samtliga medlemmar kom med programmet i början av
januari 2019. Påminnelseannons i Gotlandsmedia vid tre tillfällen. Godkändes.
10. Verksamhetsberättelsen fanns utdelad och upplästes och kommenterades av ordförande och lades
till handlingarna.
11. Årsredovisning förklarades av Helena Månsson och lades till handlingarna.
12. Revisionsberättelsen upplästes av Anne-Marie Hansson.
13. Resultat- och balansräkning föredrogs av Helena Månsson och godkändes.
14. Disposition av resultat- och balansräkning föredrogs av Helena Månsson och godkändes.
15. Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades.
16. Framställningar och förslag från styrelsen togs upp under övriga frågor.
17. Inga motioner.
18. Ingen förändring av årsavgiften som fortsättningsvis är 100 kr.
19. Enligt valberedningens förslag valdes Helena Månsson till ordförande på 1 år.
20. Till vice ordförande valdes Birgitta Asklander under 2019-2020.
21. Till nya medlemmar i styrelsen valdes:
Inga nya styrelsemedlemmar inför 2019.
Eva Fowler 1 år kvar
Eva Boberg 1 år kvar
Gun Wallier omval 2 år
Inge Kahlström omval 2 år
Birgitta Asklander 1 år kvar
22. Val av två revisorer jämte suppleant, Ann-Marie Hansson omval 1 år, Ulf Lindh omval 1 år, suppleant
Tony Wisth vald på 1 år.
23. Till valberedningen omvaldes Ingrid Fohlin och Ulf Lindh, sammankallande.
24. Övriga frågor
Ordförande önskar förslag till höstens program.
Medlemmarnas förslag:
- Information om bedrägerier mot äldre från Polisen
25. Gratulationer till årets jubilarer, med sedvanlig vinflaska.
90 år
Irma Ekström
80 år
Karin Blom
26. Stämmoprotokoll finns utlagt på hemsidan.
27. Mötet avslutas med kaffe, kaka och stort lotteri. Musikunderhållning av Rolf Herman.
Visby i mars 2019
Vid protokollet
Birgitta Asklander Helena Månsson
Justeras
Urban Blom Ulla-Britt Hildingsson