Årsstämma med Aktiva Seniorer sydväst
20 mars 2019 på Suderbys Herrgård
1. Stämman öppnas.
2. Ordföranden gav eftertanke till avlidna medlemmar och läste en dikt av Karin Boye.
- Lisbeth Hartman, Berit Magnusson, Rune Svensson
3. Till ordförande för stämman valdes Helena Månsson.
4. Till sekreterare för stämman valdes Birgitta Asklander.
5. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Urban Blom och Ulla-Britt Hildingsson.
6. Fastställande av röstlängd, 41 medlemmar närvarande.
7. Anmälan om övriga frågor som stämman kunde ta upp till behandling. Inga frågor anmäldes.
8. Dagordningen godkändes.
9. Årsstämmans behöriga utlysning. Kallelse till samtliga medlemmar kom med programmet i början av
januari 2019. Påminnelseannons i Gotlandsmedia vid tre tillfällen. Godkändes.
10. Verksamhetsberättelsen fanns utdelad och upplästes och kommenterades av ordförande och lades
till handlingarna.
11. Årsredovisning förklarades av Helena Månsson och lades till handlingarna.
12. Revisionsberättelsen upplästes av Anne-Marie Hansson.
13. Resultat- och balansräkning föredrogs av Helena Månsson och godkändes.
14. Disposition av resultat- och balansräkning föredrogs av Helena Månsson och godkändes.
15. Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades.
16. Framställningar och förslag från styrelsen togs upp under övriga frågor.
17. Inga motioner.
18. Ingen förändring av årsavgiften som fortsättningsvis är 100 kr.
19. Enligt valberedningens förslag valdes Helena Månsson till ordförande på 1 år.
20. Till vice ordförande valdes Birgitta Asklander under 2019-2020.
21. Till nya medlemmar i styrelsen valdes:
Inga nya styrelsemedlemmar inför 2019.
Eva Fowler 1 år kvar
Eva Boberg 1 år kvar
Gun Wallier omval 2 år
Inge Kahlström omval 2 år
Birgitta Asklander 1 år kvar
22. Val av två revisorer jämte suppleant, Ann-Marie Hansson omval 1 år, Ulf Lindh omval 1 år, suppleant
Tony Wisth vald på 1 år.
23. Till valberedningen omvaldes Ingrid Fohlin och Ulf Lindh, sammankallande.
24. Övriga frågor
Ordförande önskar förslag till höstens program.
Medlemmarnas förslag:
- Information om bedrägerier mot äldre från Polisen
25. Gratulationer till årets jubilarer, med sedvanlig vinflaska.
90 år
Irma Ekström
80 år
Karin Blom
26. Stämmoprotokoll finns uttlagt på hemsidan.
27. Mötet avslutas med kaffe, kaka och stort lotteri. Musikunderhållning av Rolf Herman.
Visby i mars 2019
Vid protokollet
Birgitta Asklander Helena Månsson
Justeras
Urban Blom Ulla-Britt Hildingsson