Årsstämma med Aktiva Seniorer sydväst

Tisdagen den 13 mars 2018 på Suderbys Herrgård

 

1. Stämman öppnas.

2. Ordförande Helena Månsson läste en dikt av Daniel Kviberg, "Överlämnad", som eftertanke till våra bortgångna medlemmar, Birgitta Björkdahl och Birgit Bibbi Svensson.

3. Till ordförande för stämman valdes Helena Månsson.

4. Till sekreterare för stämman valdes Birgitta Asklander.

5. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Olle Hallberg och Anette Nyman.

6. Fastställande av röstlängd.

7. Anmälan om övriga frågor som stämman kunde ta upp till behandling. Inga frågor anmäldes.

8. Dagordningen godkändes.

9. Årsstämmans behöriga utlysning. Kallelse till samtliga medlemmar har utsänts under mitten av januari 2018. Påminnelseannons i Gotlandsmedia vid tre tillfällen. Godkändes.

10. Verksamhetsberättelsen fanns utdelad och upplästes av ordförande och lades till handlingarna.

11. Årsredovisning förklarades av Helena Månsson och lades till handlingarna.

12. Revisionsberättelsen upplästes av Ulf Lindh.

13. Resultat- och balansräkning föredrogs av Helena Månsson och godkändes.

14. Disposition av resultat- och balansräkning föredrogs av Helena Månsson och godkändes.

15. Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades.

16. Framställningar och förslag från styrelsen togs upp under övriga frågor.

17. Inga motioner.

18. Ingen förändring av årsavgiften som fortsättningsvis är 100 kr.

19. Enligt valberedningens förslag valdes Helena Månsson till ordförande på 1 år.

20. Till vice ordförande valdes Birgitta Asklander under 2018 - 2019.

21. Till nya medlemmar i styrelsen valdes:

Inga nya styrelsemedlemmar inför 2018.

Eva Fowler omval 2 år

Eva Boberg omval 2 år

Gun Wallier 1 år kvar

Inge Kahlström 1 år kvar

Medlemmarna godkände antalet styrelsemedlemmar till 6 st.

22. Val av två revisorer jämte suppleant, Ann-Marie Hansson omval ett år, Ulf Lind omval ett år, suppleant Vivianne Hanebring omval ett år.

23. Till valberedningen omvaldes Rigmor Hellgren, Ingrid Hägg och Ulf Lindh, sammankallande. Som reserv Ingrid Fohlin, nyval.

24. Övriga frågor

Ordförande önskar förslag till höstens program.

Medlemmarnas förslag:

- Nya gasbåten

- Biogastillverkning på Gotland

- Föreningen Igelkottens fond

- Kustbevakningens arbete i Medelhavet

- Teaterresor

 

Helena Månsson redogör för Pensionärsrådet där hon varit aktiv under 4 år och nu avgår, Ordförande är Håkan Eriksson. Finns intresse från våra medlemmar, skicka mail till Helena.

 

Bussutflykt 3 maj till mellersta och södra Gotland. Föreningen står för kostnaden för bussen.

 

Presentation av nya medlemmar:

Ann-Marie Magnusson

Gunnar Lilja

Anette och Tommy Nyman

Kjell Jarebjörk

Marie-Louise Östman

Stina Holmgren

 

25. Gratulationer till årets jubilarer, med sedvanlig vinflaska.

90 år

Karl-Erik Pettersson

Rune Karlsson

80 år

Siv Nyman

Inger Pihl

Karin Larsson

Elis Nilsson

Rolf Ottosson

 

Avgående styrelsemedlemmar:

Ingrid Fohlin (vinflaska vid senare tillfälle)

 

26. Stämmoprotokoll finns att läsa på hemsidan.

27. Mötet avslutas med kaffe, kaka och stort lotteri och Rune Carlsson tackar ordförande för att på ett föredömligt sätt leda styrelsen.

 

 

Visby i mars 2018

 

Vid protokollet

 

 

Birgitta Asklander                                                                                                                                          Helena Månsson

 

Justeras

 

 

Anette Nyman                                                                                                                                                                             Olle Hallberg