Årsstämma med Aktiva Seniorer sydväst
20 mars 2019 på Suderbys Herrgård
1. Stämman öppnas.
2. Ordföranden gav eftertanke till avlidna medlemmar och läste en dikt av Karin Boye.
- Lisbeth Hartman, Berit Magnusson, Rune Svensson
3. Till ordförande för stämman valdes Helena Månsson.
4. Till sekreterare för stämman valdes Birgitta Asklander.
5. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Urban Blom och Ulla-Britt Hildingsson.
6. Fastställande av röstlängd, 41 medlemmar närvarande.
7. Anmälan om övriga frågor som stämman kunde ta upp till behandling. Inga frågor anmäldes.
8. Dagordningen godkändes.
9. Årsstämmans behöriga utlysning. Kallelse till samtliga medlemmar kom med programmet i början av
januari 2019. Påminnelseannons i Gotlandsmedia vid tre tillfällen. Godkändes.
10. Verksamhetsberättelsen fanns utdelad och upplästes och kommenterades av ordförande och lades
till handlingarna.
11. Årsredovisning förklarades av Helena Månsson och lades till handlingarna.
12. Revisionsberättelsen upplästes av Anne-Marie Hansson.
13. Resultat- och balansräkning föredrogs av Helena Månsson och godkändes.
14. Disposition av resultat- och balansräkning föredrogs av Helena Månsson och godkändes.
15. Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades.
16. Framställningar och förslag från styrelsen togs upp under övriga frågor.
17. Inga motioner.
18. Ingen förändring av årsavgiften som fortsättningsvis är 100 kr.
19. Enligt valberedningens förslag valdes Helena Månsson till ordförande på 1 år.
20. Till vice ordförande valdes Birgitta Asklander under 2019-2020.
21. Till nya medlemmar i styrelsen valdes:
Inga nya styrelsemedlemmar inför 2019.
Eva Fowler 1 år kvar
Eva Boberg 1 år kvar
Gun Wallier omval 2 år
Inge Kahlström omval 2 år
Birgitta Asklander 1 år kvar
22. Val av två revisorer jämte suppleant, Ann-Marie Hansson omval 1 år, Ulf Lindh omval 1 år, suppleant
Tony Wisth vald på 1 år.
23. Till valberedningen omvaldes Ingrid Fohlin och Ulf Lindh, sammankallande.
24. Övriga frågor
Ordförande önskar förslag till höstens program.
Medlemmarnas förslag:
- Information om bedrägerier mot äldre från Polisen
25. Gratulationer till årets jubilarer, med sedvanlig vinflaska.
90 år
Irma Ekström
80 år
Karin Blom
26. Stämmoprotokoll finns uttlagt på hemsidan.
27. Mötet avslutas med kaffe, kaka och stort lotteri. Musikunderhållning av Rolf Herman.
Visby i mars 2019
Vid protokollet
Birgitta Asklander Helena Månsson
Justeras
Urban Blom Ulla-Britt Hildingsson

VERKSAMHETSBERÄTTELSE  2018  AKTIVA SENIORER SYDVÄST

 

Föreningen har haft följande sammansättning:

Ordförande                       Helena Månsson                                                                                                               

Vice ordförande               Birgitta Asklander

Sekreterare                       Birgitta Asklander

Kassör                                Helena Månsson

Ledamöter                        Eva Boberg

                                            Eva Fowler

                                            Inge Kahlström

                                           Gun Wallier

Revisorer                          Anne-Marie Hansson

                                           Ulf Lindh

Valberedning                   Rigmor Hellgren

                                           Ingrid Hägg

                                          Ulf Lindh , sammankallande

                                           Ingrid Fohlin, reserv.

Aktiva Seniorer Sydväst hade vid utgången av 2018 126 medlemmar, en minskning med sex medlemmar sedan 2017.

Årets medlemsavgift har varit 100 kr, oförändrad sedan 2017.

Styrelsen har haft 10 protokollförda sammanträden.

Årsstämman hölls den 13 mars på Suderbys Herrgård.  54 medlemmar hade hörsammat kallelsen och närvarade. Ett av årets två lotterier genomfördes med stort och uppskattat prisbord.

MEDLEMSMÖTEN UNDER ÅRET:

Vårprogrammet inleddes med lunch på Toftagården. Därefter  berättade Alma Ulmstedt för de 55 närvarande och visade bilder under rubriken: Kärleken som blev ett barnhem från Filippinerna. Mycket uppskattat.

Den 12 april samlades 28 medlemmar i Atlingbo bygdegård för att lyssna till Peter Karlgren från Jägareförbundet som föreläste under ämnet ”Rådjurens framfart på Gotland”.  Ett aktuellt och intressant ämne mot bakgrund av rådjurens  tillväxt av stammen och  dess påföljd fler trafikolyckor.

Torsdagen den 3 maj var det så dags för vårutflykten, som företogs med Tottes buss och med Anna Ulmstedt som guide. Vi reste söderut till trevliga och intressanta platser. Lunch intogs på välkända Holmhällar med dess charm och vällagade mat. 40 medlemmar uppskattade turen och deltog med glädje.

Höstens första evenemang ägde rum onsdagen den 5 september på Warfsholm med rekordantal deltagare: 82 personer. Lunch och ett kort föredrag av Sanna Kleven, som beskrev tankar och planering för verksamheten framöver med mat och boende.

På Tofta Strandpensionat den 3 oktober inleddes sammankomsten med lunch. Därefter genomförde Sven Norberg en teaterföreställning ”Berusad av din närhet”, vilken avhandlade kärleksrelationen mellan Ellen von Hallwyl och Johnny Roosval. En fängslande föreställning tyckte de 34 närvarande.

På Gustav Adolfdagen den 6 november träffades 51 medlemmar på Suderbys Herrgård, där regementschef Mathias Ardin orienterade oss om ”Försvarets planering och framtid på Gotland”. Med tanke på dagens datum serverades kaffe och Gustav Adolfbakelse.

Avslutningen av programhösten blev det traditionella ”Herrgårdsjulbordet” på Suderbys. 35 gäster lät sig väl smaka och njöt av julmusik framfört av Ulf Lindh flöjt och Jan Bergkvist piano. Jullotteri.

From 180101 samarbetar vår förening med Studieförbundet Vuxenskolan, som med kort varsel och ett utmärkt resultat stod för tillkomsten av vårprogrammet genom Pia Hederstedt.

Ett stort TACK till

- våra lotterisponsorer

- GotlandsMedia, aom erbjuder kostnadsfri annonsering till våra pensionärsmöten

- Ulf Lindh som fortlöpande sköter vårt medlemsregister

- Studieförbundet Vuxenskolan för ett utmärkt samarbete

- Gudrun von Corswant, som skött våra inlägg på Hemsidan

- till alla engagerade och trevliga föreningsmedlemmar, som närvarar vid våra möten

Visby i mars

 

Helena Månsson, ordf o Kassör                      Birgitta Asklander vice ordf o sekreterare

 

 

Eva Boberg                      Eva Fowler                       Inge Kahlström                     Gun Wallier

 

 

Årsstämma med Aktiva Seniorer sydväst

Tisdagen den 13 mars 2018 på Suderbys Herrgård

 

1. Stämman öppnas.

2. Ordförande Helena Månsson läste en dikt av Daniel Kviberg, "Överlämnad", som eftertanke till våra bortgångna medlemmar, Birgitta Björkdahl och Birgit Bibbi Svensson.

3. Till ordförande för stämman valdes Helena Månsson.

4. Till sekreterare för stämman valdes Birgitta Asklander.

5. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Olle Hallberg och Anette Nyman.

6. Fastställande av röstlängd.

7. Anmälan om övriga frågor som stämman kunde ta upp till behandling. Inga frågor anmäldes.

8. Dagordningen godkändes.

9. Årsstämmans behöriga utlysning. Kallelse till samtliga medlemmar har utsänts under mitten av januari 2018. Påminnelseannons i Gotlandsmedia vid tre tillfällen. Godkändes.

10. Verksamhetsberättelsen fanns utdelad och upplästes av ordförande och lades till handlingarna.

11. Årsredovisning förklarades av Helena Månsson och lades till handlingarna.

12. Revisionsberättelsen upplästes av Ulf Lindh.

13. Resultat- och balansräkning föredrogs av Helena Månsson och godkändes.

14. Disposition av resultat- och balansräkning föredrogs av Helena Månsson och godkändes.

15. Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades.

16. Framställningar och förslag från styrelsen togs upp under övriga frågor.

17. Inga motioner.

18. Ingen förändring av årsavgiften som fortsättningsvis är 100 kr.

19. Enligt valberedningens förslag valdes Helena Månsson till ordförande på 1 år.

20. Till vice ordförande valdes Birgitta Asklander under 2018 - 2019.

21. Till nya medlemmar i styrelsen valdes:

Inga nya styrelsemedlemmar inför 2018.

Eva Fowler omval 2 år

Eva Boberg omval 2 år

Gun Wallier 1 år kvar

Inge Kahlström 1 år kvar

Medlemmarna godkände antalet styrelsemedlemmar till 6 st.

22. Val av två revisorer jämte suppleant, Ann-Marie Hansson omval ett år, Ulf Lind omval ett år, suppleant Vivianne Hanebring omval ett år.

23. Till valberedningen omvaldes Rigmor Hellgren, Ingrid Hägg och Ulf Lindh, sammankallande. Som reserv Ingrid Fohlin, nyval.

24. Övriga frågor

Ordförande önskar förslag till höstens program.

Medlemmarnas förslag:

- Nya gasbåten

- Biogastillverkning på Gotland

- Föreningen Igelkottens fond

- Kustbevakningens arbete i Medelhavet

- Teaterresor

 

Helena Månsson redogör för Pensionärsrådet där hon varit aktiv under 4 år och nu avgår, Ordförande är Håkan Eriksson. Finns intresse från våra medlemmar, skicka mail till Helena.

 

Bussutflykt 3 maj till mellersta och södra Gotland. Föreningen står för kostnaden för bussen.

 

Presentation av nya medlemmar:

Ann-Marie Magnusson

Gunnar Lilja

Anette och Tommy Nyman

Kjell Jarebjörk

Marie-Louise Östman

Stina Holmgren

 

25. Gratulationer till årets jubilarer, med sedvanlig vinflaska.

90 år

Karl-Erik Pettersson

Rune Karlsson

80 år

Siv Nyman

Inger Pihl

Karin Larsson

Elis Nilsson

Rolf Ottosson

 

Avgående styrelsemedlemmar:

Ingrid Fohlin (vinflaska vid senare tillfälle)

 

26. Stämmoprotokoll finns att läsa på hemsidan.

27. Mötet avslutas med kaffe, kaka och stort lotteri och Rune Carlsson tackar ordförande för att på ett föredömligt sätt leda styrelsen.

 

 

Visby i mars 2018

 

Vid protokollet

 

 

Birgitta Asklander                                                                                                                                          Helena Månsson

 

Justeras

 

 

Anette Nyman                                                                                                                                                                             Olle Hallberg

 

Föreningen har haft följande sammansättning:

 

Ordförande                           Helena Månsson

Vice ordförande                   Birgitta Asklander

Sekreterare                           Birgitta Asklander

Kassör                                    Helena Månsson

Ledamöter                            Eva Boberg

                                                Ingrid Fohlin

                                                Eva Fowler

                                                Inge Kahlström

                                                Gun Wallier

 

Revisorer                               Anne-Marie Hansson

                                                Ulf Lindh

Revisorssuppleant               Vivianne Hanebring

 

Valberedning                        Ulf Lindh

                                                Rigmor Hellgren

                                                Ingrid Hägg

 

Aktiva Seniorer Sydväst hade vid utgången av 2017 132 medlemmar. En ökning med 16 medlemmar under året.

Årets medlemsavgift har varit kr 100 från 2017.

Styrelsen har haft 10 protokollförda sammanträden.

 

Årsstämman hölls den 7 mars på Suderbys Herrgård. 66 medlemmar hade hörsammat kallelsen. Mycket glädjande!

För underhållningen svarade Malin Martis  som sjöng och ackompanjerade sig själv. Ett av våra två lotterier  under året genomfördes med ett stort prisbord.

 

MEDLEMSMÖTEN UNDER ÅRET:

 

Vi inledde årets möten med en boklunch på Märtas Café, Visby. Vår mycket omtyckte bokhandlare

Roland Salemark, presenterade initierat och engagerat en hel del godbitar ur litteraturen. Säkert inspirerades många av de 41 deltagare till vidare läsning.

 

Årsmötet ägde rum den 7 mars. Se ovan.

 

Den 17 april gjorde 34 medlemmar ett besök i konstnärshemmet Brucebo, Själsö. Där fick vi en givande och intressant guidning av huset, som vid sekelskiftet var konstnärerna Carolina Benedicks-Bruce och William Blair Bruces hem. Därefter intogs eftermiddagsfika med äppelkaka    Norrgatt.

 

Vårens höjdpunkt kom med en resa till Bornholm, dit 30 medlemmar kom med Tottes Bussar. Guide

var Anna Ulmstedt, som med sin vän på Bornholm, Mikael, gav oss en mycket informativ och innehållsrik upplevelse. Såväl logi som program uppskattades.

Efter sommaruppehållet inleddes höstterminen med ett besök på Fröjel Resort och Spa den 6 september. 47 medlemmar fick information om anläggningen och intog en därefter en utsökt lunch.

Glada att återses förflöt samtalen med många glada skratt och nya bekantskaper.

 

Den 10 oktober kunde vi arrangera ett besök hos Svenskbybornas museum i Romakloster. Vi fick en

historisk och intressant genomgång  av bakgrunden till denna vår svenska folkgrupp. 32 deltagare åt en god sopplunch under vilken man hade möjlighet att ställa frågor och därefter på egen hand fördjupa sig i museets information.

 

Ett av önskemålen från våra medlemmar var att få information om Kryssningskajen, det pågående

stora projektet. 42 deltagare fick lyssna till verksamhetsledaren på Gotlands besöksnäring Monica Frisk i en lokal på Scandic hotel, så gott som granne till byggnationen. Kajen kommer att invigas den

29 april 2018. Det mesta verkar gå enligt ritningarna. Monicas budskap var att gotlänningarna är vana att ta hand om kryssningsgäster, även om det framledes kommer att vara betydligt fler per anlöp. Efter föredraget var det eftermiddagsfika  med god frukt i restaurangen.

 

Traditionsenligt avåts herrgårdsjulbordet på Suderbys Herrgård. 44 medlemmar lät sig väl smaka av

läckerheterna. Därefter förflyttade vi oss till lokalen Utsikten där vi fick njuta av Ulf Lindhs klarinett

ackompanjerad av Jan Bergquist på piano. Vårt andra storlotteri för året ägde rum under tiden vi

avnjöt kaffe med saffranspannkaka.

 

 

AVSLUTNING

Den 9 oktober deltog Birgitta och Helena tillsammans med representanter från AS Visby och AS Norr

I samrådsmötet för ”Mitt Öst” i Stockholm.  Deltagandet bekostas av Förbundet. Viktigt med info och personliga möten med deltagare för andra AS-föreningar på fastlandet.  Diskuterades förslag till nya

Förbundsstadgar. Frågan om hur vi kan aktivera våra medlemmar togs också upp.  Valberedningen presenterade sig och Ulla-Britt Ericson, Visby anmälde intresse för inval i Förbundsstyrelsen. Nästa

Samrådsmöte är planerat till 181018 i Mjölby.

 

Vi har även haft ett par möten med AS Visby och AS Norr och dryftat gemensamma frågor under gemytliga förhållanden.

 

Vår förening har känt behov av att byta Studieförbund, då Medborgarskolan inte längre är lokaliserad

på Gotland. From 180101 samarbetar vi med Vuxenskolan. Verkar bli bra och givande.

 

Ett stort TACK till

-våra sponsorer till lotterierna

-Gotlands Media som erbjuder kostnadsfri annonsering till våra pensionärsmöten

-Ulf Lindh, som sköter vårt medlemsregister på ett utmärkt sätt

-Medborgarskolan, som under året stött oss med ett ekonomiskt bidrag

- till alla engagerade och trevliga föreningsmedlemmar

 

Ett VÄLKOMMEN till våra 16 nya medlemmar.

 

Visby 180305

 

 

Helena Månsson, ordf o kassör                  Birgitta Asklander vice ordf sekreterare      Eva Boberg

 

 

Ingrid Fohlin               Eva Fowler                                  Inge Kahlström                                      Gun Wallier