Årsstämma med Aktiva Seniorer sydväst

Tisdagen den 13 mars 2018 på Suderbys Herrgård

 

1. Stämman öppnas.

2. Ordförande Helena Månsson läste en dikt av Daniel Kviberg, "Överlämnad", som eftertanke till våra bortgångna medlemmar, Birgitta Björkdahl och Birgit Bibbi Svensson.

3. Till ordförande för stämman valdes Helena Månsson.

4. Till sekreterare för stämman valdes Birgitta Asklander.

5. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Olle Hallberg och Anette Nyman.

6. Fastställande av röstlängd.

7. Anmälan om övriga frågor som stämman kunde ta upp till behandling. Inga frågor anmäldes.

8. Dagordningen godkändes.

9. Årsstämmans behöriga utlysning. Kallelse till samtliga medlemmar har utsänts under mitten av januari 2018. Påminnelseannons i Gotlandsmedia vid tre tillfällen. Godkändes.

10. Verksamhetsberättelsen fanns utdelad och upplästes av ordförande och lades till handlingarna.

11. Årsredovisning förklarades av Helena Månsson och lades till handlingarna.

12. Revisionsberättelsen upplästes av Ulf Lindh.

13. Resultat- och balansräkning föredrogs av Helena Månsson och godkändes.

14. Disposition av resultat- och balansräkning föredrogs av Helena Månsson och godkändes.

15. Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades.

16. Framställningar och förslag från styrelsen togs upp under övriga frågor.

17. Inga motioner.

18. Ingen förändring av årsavgiften som fortsättningsvis är 100 kr.

19. Enligt valberedningens förslag valdes Helena Månsson till ordförande på 1 år.

20. Till vice ordförande valdes Birgitta Asklander under 2018 - 2019.

21. Till nya medlemmar i styrelsen valdes:

Inga nya styrelsemedlemmar inför 2018.

Eva Fowler omval 2 år

Eva Boberg omval 2 år

Gun Wallier 1 år kvar

Inge Kahlström 1 år kvar

Medlemmarna godkände antalet styrelsemedlemmar till 6 st.

22. Val av två revisorer jämte suppleant, Ann-Marie Hansson omval ett år, Ulf Lind omval ett år, suppleant Vivianne Hanebring omval ett år.

23. Till valberedningen omvaldes Rigmor Hellgren, Ingrid Hägg och Ulf Lindh, sammankallande. Som reserv Ingrid Fohlin, nyval.

24. Övriga frågor

Ordförande önskar förslag till höstens program.

Medlemmarnas förslag:

- Nya gasbåten

- Biogastillverkning på Gotland

- Föreningen Igelkottens fond

- Kustbevakningens arbete i Medelhavet

- Teaterresor

 

Helena Månsson redogör för Pensionärsrådet där hon varit aktiv under 4 år och nu avgår, Ordförande är Håkan Eriksson. Finns intresse från våra medlemmar, skicka mail till Helena.

 

Bussutflykt 3 maj till mellersta och södra Gotland. Föreningen står för kostnaden för bussen.

 

Presentation av nya medlemmar:

Ann-Marie Magnusson

Gunnar Lilja

Anette och Tommy Nyman

Kjell Jarebjörk

Marie-Louise Östman

Stina Holmgren

 

25. Gratulationer till årets jubilarer, med sedvanlig vinflaska.

90 år

Karl-Erik Pettersson

Rune Karlsson

80 år

Siv Nyman

Inger Pihl

Karin Larsson

Elis Nilsson

Rolf Ottosson

 

Avgående styrelsemedlemmar:

Ingrid Fohlin (vinflaska vid senare tillfälle)

 

26. Stämmoprotokoll finns att läsa på hemsidan.

27. Mötet avslutas med kaffe, kaka och stort lotteri och Rune Carlsson tackar ordförande för att på ett föredömligt sätt leda styrelsen.

 

 

Visby i mars 2018

 

Vid protokollet

 

 

Birgitta Asklander                                                                                                                                          Helena Månsson

 

Justeras

 

 

Anette Nyman                                                                                                                                                                             Olle Hallberg

 

Föreningen har haft följande sammansättning:

 

Ordförande                           Helena Månsson

Vice ordförande                   Birgitta Asklander

Sekreterare                           Birgitta Asklander

Kassör                                    Helena Månsson

Ledamöter                            Eva Boberg

                                                Ingrid Fohlin

                                                Eva Fowler

                                                Inge Kahlström

                                                Gun Wallier

 

Revisorer                               Anne-Marie Hansson

                                                Ulf Lindh

Revisorssuppleant               Vivianne Hanebring

 

Valberedning                        Ulf Lindh

                                                Rigmor Hellgren

                                                Ingrid Hägg

 

Aktiva Seniorer Sydväst hade vid utgången av 2017 132 medlemmar. En ökning med 16 medlemmar under året.

Årets medlemsavgift har varit kr 100 från 2017.

Styrelsen har haft 10 protokollförda sammanträden.

 

Årsstämman hölls den 7 mars på Suderbys Herrgård. 66 medlemmar hade hörsammat kallelsen. Mycket glädjande!

För underhållningen svarade Malin Martis  som sjöng och ackompanjerade sig själv. Ett av våra två lotterier  under året genomfördes med ett stort prisbord.

 

MEDLEMSMÖTEN UNDER ÅRET:

 

Vi inledde årets möten med en boklunch på Märtas Café, Visby. Vår mycket omtyckte bokhandlare

Roland Salemark, presenterade initierat och engagerat en hel del godbitar ur litteraturen. Säkert inspirerades många av de 41 deltagare till vidare läsning.

 

Årsmötet ägde rum den 7 mars. Se ovan.

 

Den 17 april gjorde 34 medlemmar ett besök i konstnärshemmet Brucebo, Själsö. Där fick vi en givande och intressant guidning av huset, som vid sekelskiftet var konstnärerna Carolina Benedicks-Bruce och William Blair Bruces hem. Därefter intogs eftermiddagsfika med äppelkaka    Norrgatt.

 

Vårens höjdpunkt kom med en resa till Bornholm, dit 30 medlemmar kom med Tottes Bussar. Guide

var Anna Ulmstedt, som med sin vän på Bornholm, Mikael, gav oss en mycket informativ och innehållsrik upplevelse. Såväl logi som program uppskattades.

Efter sommaruppehållet inleddes höstterminen med ett besök på Fröjel Resort och Spa den 6 september. 47 medlemmar fick information om anläggningen och intog en därefter en utsökt lunch.

Glada att återses förflöt samtalen med många glada skratt och nya bekantskaper.

 

Den 10 oktober kunde vi arrangera ett besök hos Svenskbybornas museum i Romakloster. Vi fick en

historisk och intressant genomgång  av bakgrunden till denna vår svenska folkgrupp. 32 deltagare åt en god sopplunch under vilken man hade möjlighet att ställa frågor och därefter på egen hand fördjupa sig i museets information.

 

Ett av önskemålen från våra medlemmar var att få information om Kryssningskajen, det pågående

stora projektet. 42 deltagare fick lyssna till verksamhetsledaren på Gotlands besöksnäring Monica Frisk i en lokal på Scandic hotel, så gott som granne till byggnationen. Kajen kommer att invigas den

29 april 2018. Det mesta verkar gå enligt ritningarna. Monicas budskap var att gotlänningarna är vana att ta hand om kryssningsgäster, även om det framledes kommer att vara betydligt fler per anlöp. Efter föredraget var det eftermiddagsfika  med god frukt i restaurangen.

 

Traditionsenligt avåts herrgårdsjulbordet på Suderbys Herrgård. 44 medlemmar lät sig väl smaka av

läckerheterna. Därefter förflyttade vi oss till lokalen Utsikten där vi fick njuta av Ulf Lindhs klarinett

ackompanjerad av Jan Bergquist på piano. Vårt andra storlotteri för året ägde rum under tiden vi

avnjöt kaffe med saffranspannkaka.

 

 

AVSLUTNING

Den 9 oktober deltog Birgitta och Helena tillsammans med representanter från AS Visby och AS Norr

I samrådsmötet för ”Mitt Öst” i Stockholm.  Deltagandet bekostas av Förbundet. Viktigt med info och personliga möten med deltagare för andra AS-föreningar på fastlandet.  Diskuterades förslag till nya

Förbundsstadgar. Frågan om hur vi kan aktivera våra medlemmar togs också upp.  Valberedningen presenterade sig och Ulla-Britt Ericson, Visby anmälde intresse för inval i Förbundsstyrelsen. Nästa

Samrådsmöte är planerat till 181018 i Mjölby.

 

Vi har även haft ett par möten med AS Visby och AS Norr och dryftat gemensamma frågor under gemytliga förhållanden.

 

Vår förening har känt behov av att byta Studieförbund, då Medborgarskolan inte längre är lokaliserad

på Gotland. From 180101 samarbetar vi med Vuxenskolan. Verkar bli bra och givande.

 

Ett stort TACK till

-våra sponsorer till lotterierna

-Gotlands Media som erbjuder kostnadsfri annonsering till våra pensionärsmöten

-Ulf Lindh, som sköter vårt medlemsregister på ett utmärkt sätt

-Medborgarskolan, som under året stött oss med ett ekonomiskt bidrag

- till alla engagerade och trevliga föreningsmedlemmar

 

Ett VÄLKOMMEN till våra 16 nya medlemmar.

 

Visby 180305

 

 

Helena Månsson, ordf o kassör                  Birgitta Asklander vice ordf sekreterare      Eva Boberg

 

 

Ingrid Fohlin               Eva Fowler                                  Inge Kahlström                                      Gun Wallier              

Tisdagen den 7 mars höll Aktiva Seniorer Sydväst årsmöte på Suderbys herrgård, där ordföranden Helena Månsson kunde hälsa  ett 70-tal medlemmar välkomna. Efter en välsmakande lunch följde sedvanliga årsmötesförhandlingar. Föreningen hade vid utgången av 2016 116 medlemmar.

Av den digra verksamhetsberättelsen 2016 framgår, att föreningen under året haft en livlig verksamhet.

Ordföranden Helena Månsson, tillika kassör, föredrog kassaredogörelsen, varefter styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

Aktiva Seniorer Sydväst

Gotland

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2016

Föreningen har haft följande sammansättning:

Ordförande                   Helena Månsson
v.ordförande                 Birgitta Asklander
sekreterare                   Birgitta Asklander
kassör                           Helena Månsson
Ledamöter                    Eva Boberg
                                      Ingrid Fohlin
                                      Eva Fowler
                                      Rigmor Hellgren
                                      Ingrid Hägg
Revisorer                      Anne-Marie Hansson
                                      Ulf Lindh
Revisorssuppleant        Vivianne Hanebring
Valberedning                 Bengt Blomberg
                                      Ulf Lindh

Medlemmar:

Aktiva Seniorer Sydväst hade vid utgången av år 2016 116 medlemmar.

Årets medlemsavgift har varit 80 kr och från 2017 100 kr.

Genomförd verksamhet:

Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden

Årsstämma:

Årsstämman hölls den 11 februari 2016 på Suderbys Herrgård, Västerhejde.

För underhållningen svarade sångkvartetten Four Ever, vars medlemmar är Britta Backlund-

Rödland, Öyvind Rödland, Helena Kårland och Kristoffer Kårland. De framförde en mycket uppskattad repertoar. Stort lotteri.

Närvarande 45 medlemmar.

Medlemsmöten under året:

Den 11 mars deltog ett 20-tal medlemmar i MARIs Café, Radio Gotland. Vi fick möjlighet att under trevliga former presentera vår förening, vilket gick ut till radiolyssnarna.

Den 19 och 21 april genomförde vi i två grupper företagsbesök på Svenska Spel. Vi blev mycket väl mottagna och guidade i lokalerna av Matilda Kinberg. 30 medlemmar fick ta del av deras verksamhet och presentades med div reklam när vi tackade för en givande förmiddag.

En alltid uppskattad programpunkt är den årligen återkommande vårutflykten som genomfördes med Karlssons buss den 19 maj. Den lockade 39 deltagare, som fick börja med sin egen medförda kaffekorg i sojdet i Burs. Där bröt solen igenom molnen och vi fick utmärkt information av den sedan länge pensionerade skolläraren i Burs Mårten Wessberg innan vi fortsatte till skolan och fattigstugan. Lunchen intogs på Gula Hönan i Ronehamn där vi serverades strömmingsflundra och potatispuré. Mätta fortsatte vi sedan till Lau och Stefan Haases vackra hus och trädgård. Efter en heldagsutflykt återvände det nöjda ressällskapet till respektive hemort med en tillönskan om en härlig och fin sommar.

Vi inledde höstens program en strålande sensommardag den 8 september med en härlig lunch på den flera gånger prisbelönta krogen Lilla Bjers i Västerhejde. En av ägarna Margareta Hoas berättade för oss om familjens satsning på ekologiskt och närodlat. Ett 50tal av våra medlemmar lät sig väl smaka och njuta av den i högsta grad inspirerande miljön.

Nästa aktivitet genomfördes tillsammans med Aktiva Seniorer Visby och Aktiva Seniorer Norr den 15 och 29 september på Trafikövningsplatsen i Visby. Anna Rönnle projektledare inom NTF välkomnade oss med information om anläggningen. Därefter fick de som ville träna halkkörning vilket uppskattades av de c:a 20 deltagarna vid resp tillfälle.

Rektorsrådet Olle Jansson, Uppsala Universitet Campus Gotland, välkomnade 17 deltagare den 11 oktober till Campus Gotland och informerade om sammanslagningen för tre år sedan. Diskuterade vidare målsättningen framåt med en strävan att utöka antalet heltidsstudenter och starten av nya utbildningar. Viktigt för det gotländska samhället.

Ett nytt företagsbesök genomfördes den 16 november med 19 deltagare till Gotlands Snus som flyttade in i nya lokaler i gamla Sockerfabriken, Roma. Med marknadschef Markus Wahlgren som ciceron fick vi ta del av produktionen. Mycket imponerande tillverkning.

Den traditionella jullunchen avåts den 8 december av 49 medlemmar på vårt omtyckta Suderbys Herrgård. Efter ett digert julbord fortsatte vi till lokalen Utsikten, där kaffe och saffranspannkake vidtog trots att mättnadsgraden var hög. För  uppskattad underhållning svarade Kristian Tallrot och Patrik Silvereke. Ett lotteri med många läckra vinster avslutade. Alla tillönskades en God och Fridfull Jul.

Avslutande ord:

Efter tidigare diskussioner angående tillskapandet av en hemsida bjöd vi tre gotlandsföreningarna ett proffs från Förbundet, Kaj Svartström, till oss för att få hjälp med framfödandet av hemsidan: gotland.aktivaseniorer.com. Den blev verklighet i början av september. Våra medlemmar uppmanas att göra besök och uppdatera sig vad som är på gång.

Den 19 oktober ägde ett Regionsmöte rum i Stockholm. Helena Månsson deltog liksom Gunnar von Corswandt AS Norr. Vi bedömer att samarbetet med Förbundet Aktiva Seniorer är gott och har berikat vår kunskap om Aktiva Seniorers arbete på andra håll i landet. Kostnaden står Förbundet för.

Ett stort tack till

  • Våra sponsorer till lotterierna
  • Till Gotlands Media som erbjuder fri annonsering till våra pensionärsmöten
  • Ulf Lindh, som iordningställt ett nytt och tillförlitligt medlemsregister
  • Medborgarskolan i Stockholm, som stöder oss ekonomiskt
  • Och till alla engagerade och trevliga föreningsmedlemmar
  • och välkommen till våra 7 nya medlemmar 2016

Visby 170217

Helena Månsson                             Birgitta Asklander                         Eva Boberg

ordförande och kassör                    vice ordf, sekr                               ledamot

 

Ingrid Fohlin                                     Eva Fowler                                  Rigmor Hellgren

ledamot                                            ledamot                                       ledamot

 

Ingrid Hägg

ledamot