GOTLAND

 Norra Föreningen

Årsmötesprotokoll 2019-03-14, Gamla skolhuset, Östergarn.

 • 1 Ordförande Gunnar von Corswant hälsade välkommen och öppnade mötet
 • 2 Till ordförande för mötet valdes Gunnar von Corswant
 • 3 Till mötessekreterare utsågs Gudrun von Corswant
 • 4 Till justeringsmän tillika rösträknare utsågs Mats Ekeroth och Dagrun Lihnell
 • 5 Dagordningen fastställdes
 • 6 Att årsmötet blivit utlyst i behörig ordning fastställdes
 • 7 Inga fullmakter inkomna
 • 8 Deltagarlistan beslutades utgöra röstlängd
 • 9 Verksamhetsberättelsen presenterades och godkändes
 • 10 Ekonomiredovisningen godkändes. (Bilaga 1)
 • 11 Revisionsberättelsen föredrogs och godkändes.(Bilaga 2)
 • 12 Redovisad resultat-och balansräkning fastställdes.
 • 13 Årets vinst 1333 kr, beslutades att överföras i ny räkning.
 • 14 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
 • 15 Inga från styrelsen framförda förslag förelåg.
 • 16 Inga motioner inlämnade
 • 17 Årsavgiften för 2020 beslutades oförändrad, 100: -/medlem.
 • 18 Verksamhetsplanen utgörs av utsänt program. Budget för 2019 års verksamhet antogs.
 • 19 Val beslutades enligt valberedningens förslag
 • Till ordförande för 2019 omvaldes Gunnar v.Corswant
 • Till vice ordförande för 2019 valdes Ingegerd Hörsne
 • Till övriga styrelseledamöter omvaldes Birgitta och Leif Eriksson samt Gudrun v.Corswant
 • Revisor Göran Kronquist och revisorssuppleant Brigitte Godau Olofsson, omvaldes.
 • Till programkommittén omvaldes Ingegerd Hörsne. Göran Kronquist och Kristina Sten har avsagt sig omval. Inga nyval.
 • Till att representera Pensionärsrådet kvarstår Ingegerd Hörsne som ordinarie och Leif Gustafsson som suppleant.
 • Till valberedningen, omval av Barbro och Sven Mellberg.
 • 20 Övriga frågor
 • Ordföranden tog upp frågan om eventuell sammanslagning av vår förening och Sydvästra. Då vi kan ta del av varandras program, ser vi inget behov av sammanslagning för närvarande.
 • 21 Ordföranden tackade styrelsen och de som engagerat arbetat för föreningen fromma under det gångna året. Ordförande avtackade med blommor Kristina och Göran, som under lång tid arbetat i programkommittén. Därefter avslutades mötet.

 

Före årsmötet gjordes besök hos Thomas Wallin, som berättade om processen att tillverka choklad och chokladpraliner. Därefter förflyttade vi oss till Gamla skolhuset i Östergarn där föreningen bjöd de närvarande på kaffe med dopp. Årsmötesförhandlingarna avslutade dagens samvaro.

 

Vid protokollet

Gudrun von Corswant

 

Justeras

Gunnar von Corswant                                  

Ordförande

 

Mats Ekeroth                                                               Dagrun Lihnell