Årsmötesprotokoll 2020-02-13, Line gård, Hörsne.

 

 

 • 1 Ordförande Gunnar von Corswant hälsade välkommen och öppnade mötet
 • 2 Till ordförande för mötet valdes Gunnar von Corswant
 • 3 Till mötessekreterare utsågs Gudrun von Corswant
 • 4 Till justeringsmän tillika rösträknare utsågs Mats Ekeroth och Kjell Svensson
 • 5 Dagordningen fastställdes
 • 6 Att årsmötet blivit utlyst i behörig ordning fastställdes
 • 7 Inga fullmakter inkomna
 • 8 Deltagarlistan beslutades utgöra röstlängd. (Bilaga 1)
 • 9 Verksamhetsberättelsen presenterades och godkändes ( Bilaga 2)
 • 10 Ekonomiredovisningen godkändes. (Bilaga 3)
 • 11 Revisionsberättelsen föredrogs och godkändes.(Bilaga 4)
 • 12 Redovisad resultat-och balansräkning fastställdes.
 • 13 Årets resultat 589,50 kr, beslutades att överföras i ny räkning.
 • 14 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
 • 15 Inga från styrelsen framförda förslag förelåg.
 • 16 Inga motioner inlämnade
 • 17 Årsavgiften för 2021 beslutades oförändrad, 100: -/medlem.
 • 18 Verksamhetsplanen utgörs av utsänt program. Budget för 2020 års verksamhet antogs.(Bilaga 5)
 • 19 Val beslutades enligt valberedningens förslag
 • Till ordförande för 2020 omvaldes Gunnar v.Corswant
 • Till vice ordförande för 2020 valdes Ingegerd Hörsne
 • Till övriga styrelseledamöter omvaldes Birgitta och Leif Eriksson samt Gudrun v.Corswant
 • Revisor Göran Kronquist och revisorssuppleant Brigitte Godau Olofsson, omvaldes.
 • Till programkommittén omvaldes Ingegerd Hörsne.
 • Till valberedningen, omval av Barbro och Sven Mellberg.
 • 20 Information från pensionärsrådet föredrogs av vår representant Ingegerd Hörsne
 • 21 Vid övriga frågor informerade Britt Inger Thomsson om det nyöppnade ”Trygghetsboendet” vid Greta Arvidssons gata.
 • 22 Ordföranden tackade styrelsen och de som engagerat arbetat för föreningen fromma under det gångna året. Därefter avslutades mötet.

 

Före årsmötet bjöds medlemmarna på soppa och smörgås med efterföljande kaffe.

Efter förhandlingarna berättade Ingegerd Hörsne om sin verksamhet dels i Visby med akupunkturbehandling och dels i Hälsohuset, (var vi befann oss) där hon tar emot ”utbrända” patienter för 14 dagars boende och behandling.

 

 

Vid protokollet

 

 

Gudrun von Corswant

 

Justeras

 

 

Gunnar von Corswant                                  

Ordförande

 

 

Mats Ekeroth                                                               Kjell Svensson

 

 

 

Verksamhetsberättelse för 2019

Föreningen hade vid verksamhetsårets slut 42 betalande medlemmar. Medlemsavgiften för 2019 har varit 100 kr per medlem.

Föreningen samarbetar med Vuxenskolan samt är medlem i Förbundet Aktiva Seniorer (FAS) till vilket avgiften 675 kr betalats (45 medlemmar 31 dec 2019 à 15 kr)

Styrelsearbetet har under året mestadels skett via telefon och E-post samt i anslutning till mötesaktiviteter.

De för Gotlandsföreningarna gemensamma programbladen för vår- respektive höst har utsänts till alla medlemmar. Möten har även annonserats i dagspressen.

En gemensam hemsida finns.

 

STYRELSEN har haft följande sammansättning

Ordförande         Gunnar von Corswant

Vice ordförande   Ingegerd Hörsne

Sekreterare          Gudrun von Corswant

Kassör                 Leif Eriksson

Övrig ledamot      Birgitta Eriksson

 

REVISORER

Ordinarie             Göran Kronquist

Suppleant            Brigitte Godaû Olofsson

 

VALBEREDNING

Barbro och Sven Mellberg

                  

PROGRAMANSVARIG

Ingegerd Hörsne.

 

GENOMFÖRDA VERKSAMHETER 2019

 • Föreningen har varit representerad vid samrådsmöte med våra lokala föreningar den 3/6, 19/9 och den 20/11, samt deltagit i ordförandekonferens 4/9 inom region Öst i Stockholm.
 • 14 februari Besök på Grönt Centrum. Redogjordes för Lantbruksutbildningen på Lövsta samt Hushållningssällskapets verksamhet.
 • 14 mars. Årsmöte. Besök hos Thomas Wallin Katthammarsvik och hans chokladtillverkning, därefter årsmötesförhandlingar och kaffe i gamla skolhuset i Östergarn.
 • 11 april. Lunch Suderbys Herrgård, därefter information om den militära uppbyggnaden på Gotland samt besök ute på byggarbetsplatsen för det nya regementet P18
 • 9 maj. Våravslutning i Lummelunda ”kyrkänge” med Vera Svensson från Anna-Kajsa Hallgardsällskapet som berättade om sällskapets verksamhet. Vårkaffe i Änget

 

Sommarlov

 

 • 12 september. Håkan Edblad Wisab, guidar och visar gjutningar av byggelement vid fabriken Visby Byggland AB i Träkumla. Besök vid pågående husbygge i Visby.
 • 10 oktober. Besök på polisens nya kontaktcenter PKC. Magnus Holmén berättade om verksamheten. Efterföljande kaffe på Märtas Kaffé.
 • 14 november. Besök hos Ulla Ahlby keramiker och konstnär i Viklau som bl.a. berättade om hur hon framställer sina unika alster. Kaffe på Klosterbrunnen i Roma
 • 12 december. Traditionell Julbön i Visby Domkyrka.
 • Alla möten har varit välbesökta.

Medlemmar har även deltagit i möten anordnade av de andra två Aktiva Senior föreningar, liksom våra möten varit besökta av medlemmar från andra föreningarna.

 

Gotland i februari 2020

 

 

 

Gunnar von Corswant                     Ingegerd Hörsne                    

 

 

Gudrun von Corswant                     Leif Eriksson

 

 

 

Birgitta Eriksson

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse för 2018

Föreningen hade vid verksamhetsårets slut 44 betalande medlemmar (24 kvinnor och 20 män). Medlemsavgiften för 2017 har varit 100 kr per medlem.

Föreningen är medlem i Vuxenskolan samt Förbundet Aktiva Seniorer (FAS) till vilket avgiften 615 kr betalats (44 medlemmar 31 dec 2018 à 15 kr)

Styrelsearbetet har under året mestadels skett via telefon och E-post samt i anslutning till mötesaktiviteter.

De för Gotlandsföreningarna gemensamma programbladen för vår- respektive höst har utsänts till alla medlemmar. Möten har även annonserats i dagspressen.

En gemensam hemsida har skapats.

 

STYRELSEN har haft följande sammansättning

Ordförande         Gunnar von Corswant

Vice ordförande   Ingegerd Hörsne

Sekreterare          Gudrun von Corswant

Kassör                 Leif Eriksson

Övrig ledamot      Birgitta Eriksson

 

REVISORER

Ordinarie             Göran Kronquist

Suppleant            Brigitte Godaû Olofsson

 

VALBEREDNING

Barbro och Sven mellberg

                  

PROGRAMKOMMITTÉ

Ingegerd Hörsne, Göran Kronquist, Kristina Sten,.

 

GENOMFÖRD VERKSAMHET 2018

 • Föreningen har varit representerad vid samrådsmöte med våra lokala föreningar den 30/1 och den 27/9 samt skulle deltagit inom region Mälardalen och Gotland den 8 oktober i Mjölby. Fick avstå p.g.a. dåliga förbindelser.
 • 8/2 Besök på Destination Gotlands fartyg. 20 deltagare.
 • 8/3 Årsmöte. Besök på Barlingbo Bryggeri och årsmötesförhandlingar på Märtas café. 20 deltagare.
 • 12/4 Besök på Ullspinneriet i Stenkyrka. 20 deltagare
 • 3/5 Besöker Försvarsmuseet - maskin och flygdelen i Tingstäde. 14 deltagar.

 

 • 13/9 gör vi studiebesök i Follingbo med ämnet Jacob Dubbe med Kjell Svensson som ciceron. 31 deltagare.
 • 11/10 Besök på avsaltningsanläggningen och Motormuseet i Herrvik. 25 deltagare.
 • 8/11 Bakom kulisserna på Visby flygplats. 16 deltagare.
 • 14/12 Julbön

Medlemmar har även deltagit i möten anordnade av de andra två Aktiva Senior föreningar, liksom våra möten varit besökta av medlemmar från andra föreningarna.

 

Gotland i mars 2019

 

 

 

Gunnar von Corswant                     Ingegerd Hörsne                    

 

 

Gudrun von Corswant                     Leif Eriksson

 

 

 

Birgitta Eriksson

 

 

 GOTLAND

 Norra Föreningen

Årsmötesprotokoll 2019-03-14, Gamla skolhuset, Östergarn.

 • 1 Ordförande Gunnar von Corswant hälsade välkommen och öppnade mötet
 • 2 Till ordförande för mötet valdes Gunnar von Corswant
 • 3 Till mötessekreterare utsågs Gudrun von Corswant
 • 4 Till justeringsmän tillika rösträknare utsågs Mats Ekeroth och Dagrun Lihnell
 • 5 Dagordningen fastställdes
 • 6 Att årsmötet blivit utlyst i behörig ordning fastställdes
 • 7 Inga fullmakter inkomna
 • 8 Deltagarlistan beslutades utgöra röstlängd
 • 9 Verksamhetsberättelsen presenterades och godkändes
 • 10 Ekonomiredovisningen godkändes. (Bilaga 1)
 • 11 Revisionsberättelsen föredrogs och godkändes.(Bilaga 2)
 • 12 Redovisad resultat-och balansräkning fastställdes.
 • 13 Årets vinst 1333 kr, beslutades att överföras i ny räkning.
 • 14 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
 • 15 Inga från styrelsen framförda förslag förelåg.
 • 16 Inga motioner inlämnade
 • 17 Årsavgiften för 2020 beslutades oförändrad, 100: -/medlem.
 • 18 Verksamhetsplanen utgörs av utsänt program. Budget för 2019 års verksamhet antogs.
 • 19 Val beslutades enligt valberedningens förslag
 • Till ordförande för 2019 omvaldes Gunnar v.Corswant
 • Till vice ordförande för 2019 valdes Ingegerd Hörsne
 • Till övriga styrelseledamöter omvaldes Birgitta och Leif Eriksson samt Gudrun v.Corswant
 • Revisor Göran Kronquist och revisorssuppleant Brigitte Godau Olofsson, omvaldes.
 • Till programkommittén omvaldes Ingegerd Hörsne. Göran Kronquist och Kristina Sten har avsagt sig omval. Inga nyval.
 • Till att representera Pensionärsrådet kvarstår Ingegerd Hörsne som ordinarie och Leif Gustafsson som suppleant.
 • Till valberedningen, omval av Barbro och Sven Mellberg.
 • 20 Övriga frågor
 • Ordföranden tog upp frågan om eventuell sammanslagning av vår förening och Sydvästra. Då vi kan ta del av varandras program, ser vi inget behov av sammanslagning för närvarande.
 • 21 Ordföranden tackade styrelsen och de som engagerat arbetat för föreningen fromma under det gångna året. Ordförande avtackade med blommor Kristina och Göran, som under lång tid arbetat i programkommittén. Därefter avslutades mötet.

 

Före årsmötet gjordes besök hos Thomas Wallin, som berättade om processen att tillverka choklad och chokladpraliner. Därefter förflyttade vi oss till Gamla skolhuset i Östergarn där föreningen bjöd de närvarande på kaffe med dopp. Årsmötesförhandlingarna avslutade dagens samvaro.

 

Vid protokollet

Gudrun von Corswant

 

Justeras

Gunnar von Corswant                                  

Ordförande

 

Mats Ekeroth                                                               Dagrun Lihnell

 

 

 

 

 

 

 GOTLAND

 Norra Föreningen

 Årsmötesprotokoll 2018-03-08, Märthas Café, Visby.

 • 1 Ordförande Gunnar von Corswant hälsade välkommen och öppnade mötet
 • 2 Till ordförande för mötet valdes Gunnar von Corswant
 • 3 Till mötessekreterare utsågs Gudrun von Corswant
 • 4 Till justeringsmän utsågs Birgitta Svensson och Sven Mellberg
 • 5 Dagordningen fastställdes
 • 6 Att årsmötet blivit utlyst i behörig ordning fastställdes
 • 7 Inga fullmakter inkomna
 • 8 Deltagarlistan beslutades utgöra röstlängd
 • 9 Verksamhetsberättelsen presenterades och godkändes
 • 10 Ekonomiredovisningen godkändes
 • 11 Revisionsberättelsen föredrogs och godkändes
 • 12 Redovisad resultat-och balansräkning fastställdes.
 • 13 Årets underskott på -282,00 kr överförs till verksamheten i ny räkning 2018.
 • 14 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
 • 15 Styrelsens och övriga medlemmars förslag till verksamhet

-          Föreslås kurs i datakunskap, gemensamt med de andra föreningarna.

 • 16 Inga motioner inlämnade
 • 17 Årsavgiften för 2017 beslutades oförändrad 100: -/medlem.
 • 18 Verksamhetsplanen utgörs av utsänt program. Budget för 2018 års verksamhet antogs.
 • 19 Val beslutades enligt valberedningens förslag

-          Till ordförande för 2018 omvaldes Gunnar v.Corswant

-          Till vice ordförande för 2018 valdes Ingegerd Hörsne

-          Till övriga styrelseledamöter omvaldes Birgitta och Leif Eriksson samt Gudrun v.Corswant

-          Revisor Göran Kronquist omvaldes, samt omval på revisorssuppleant Brigitte Godau Olofsson.

-          Till programkommittén omvaldes Ingegerd Hörsne, Göran Kronquist och Kristina Sten

-          Till att representera Pensionärsrådet valdes Ingegerd Hörsne som ordinarie efter Helena Månsson från Sydvästra, som avsagt sig omval.

-          Till valberedningen valdes Barbro och Sven Mellberg efter Anders Berlin och Britt-Marie Engström som avsagt sig omval

 • 20 Övriga frågor

-          Rapporterade ordförande från Regionalt Samrådsmöte 2017-10-09 där många för AS gemensamma frågor diskuterades. ex. Rekrytering nya medlemmar, nya till styrelser, Web-frågor, köpa administrativa tjänster, hur marknadsföra AS m.m.

-          Informerades om Pensoinärsrådet och dess möjlighet att påverka äldres förhållanden i samhället. Val av representant från våra tre föreningar sker under vårens årsmöten.

-          Diskuterades möjligheten att rekrytera fler medlemmar.

 • 21 Ordföranden tackade styrelsen och de som engagerat arbetat för föreningen fromma under det gångna året. Ordförande avslutade mötet.

Före årsmötet gjordes besök på Barlingbo Bryggeri med bryggerimästaren Johnny Warg som ciceron. Efter förflyttning till närbelägna Märtas Cafè bjöd föreningen de närvarande på kaffe med dopp och årsmötesförhandlingarna avslutade dagens samvaro.

 
Vid protokollet

 

Gudrun von Corswant

 

Justeras

 

Gunnar von Corswant                                                   

Ordförande

  

Birgitta Svensson                                                            Sven Mellberg

Aktiva Seniorer, Norra Föreningen har haft årsmöte. Den 16 mars träffades 15 medlemmar i Dalhem, Hässelby Järnvägsstation. Mötet började med att Staffan Beijer, ordförande i Gotlands Hesselby Jernväg, berättade för oss initierat och intressant om Gotlands järnvägshistoria, men framför allt om museijärnvägens tillblivelse, verksamhet och framgång. Därefter bjöds vi på en fantastisk kaffebuffé, innan årsmötesförhandlingarna inleddes. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året och ett överskott på 725: - överförs i ny räkning 2017. Förslag till verksamheter framöver är att ånyo ha möjlighet till halkkörning ihop med övriga Aktiva Seniorföreningar på Gotland, att besöka nya delen av Försvarsmuseet samt samvaro ett dygn på Hoburgen alt. Holmhällar. Medlemsavgiften beslutades oförändrad 100: -/ medlem.

Till ordförande på 1 år omvaldes Gunnar v. Corswant. Ledamöterna Gudrun v. Corswant och Ingegerd Hörsne omvaldes på 1 år. Nyval på 1 år Birgitta och Leif Eriksson efter Anders Berlin och Britt-Marie Engström, som avsagt sig omval. De blev i stället valda till valberedning. Ordföranden avslutade mötet med att avtacka Anders Berlin och Britt-Marie Engström, som varit 17 respektive 10 år i styrelsen, med blommor.