GOTLAND

 Norra Föreningen

 Årsmötesprotokoll 2018-03-08, Märthas Café, Visby.

 • 1 Ordförande Gunnar von Corswant hälsade välkommen och öppnade mötet
 • 2 Till ordförande för mötet valdes Gunnar von Corswant
 • 3 Till mötessekreterare utsågs Gudrun von Corswant
 • 4 Till justeringsmän utsågs Birgitta Svensson och Sven Mellberg
 • 5 Dagordningen fastställdes
 • 6 Att årsmötet blivit utlyst i behörig ordning fastställdes
 • 7 Inga fullmakter inkomna
 • 8 Deltagarlistan beslutades utgöra röstlängd
 • 9 Verksamhetsberättelsen presenterades och godkändes
 • 10 Ekonomiredovisningen godkändes
 • 11 Revisionsberättelsen föredrogs och godkändes
 • 12 Redovisad resultat-och balansräkning fastställdes.
 • 13 Årets underskott på -282,00 kr överförs till verksamheten i ny räkning 2018.
 • 14 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
 • 15 Styrelsens och övriga medlemmars förslag till verksamhet

-          Föreslås kurs i datakunskap, gemensamt med de andra föreningarna.

 • 16 Inga motioner inlämnade
 • 17 Årsavgiften för 2017 beslutades oförändrad 100: -/medlem.
 • 18 Verksamhetsplanen utgörs av utsänt program. Budget för 2018 års verksamhet antogs.
 • 19 Val beslutades enligt valberedningens förslag

-          Till ordförande för 2018 omvaldes Gunnar v.Corswant

-          Till vice ordförande för 2018 valdes Ingegerd Hörsne

-          Till övriga styrelseledamöter omvaldes Birgitta och Leif Eriksson samt Gudrun v.Corswant

-          Revisor Göran Kronquist omvaldes, samt omval på revisorssuppleant Brigitte Godau Olofsson.

-          Till programkommittén omvaldes Ingegerd Hörsne, Göran Kronquist och Kristina Sten

-          Till att representera Pensionärsrådet valdes Ingegerd Hörsne som ordinarie efter Helena Månsson från Sydvästra, som avsagt sig omval.

-          Till valberedningen valdes Barbro och Sven Mellberg efter Anders Berlin och Britt-Marie Engström som avsagt sig omval

 • 20 Övriga frågor

-          Rapporterade ordförande från Regionalt Samrådsmöte 2017-10-09 där många för AS gemensamma frågor diskuterades. ex. Rekrytering nya medlemmar, nya till styrelser, Web-frågor, köpa administrativa tjänster, hur marknadsföra AS m.m.

-          Informerades om Pensoinärsrådet och dess möjlighet att påverka äldres förhållanden i samhället. Val av representant från våra tre föreningar sker under vårens årsmöten.

-          Diskuterades möjligheten att rekrytera fler medlemmar.

 • 21 Ordföranden tackade styrelsen och de som engagerat arbetat för föreningen fromma under det gångna året. Ordförande avslutade mötet.

Före årsmötet gjordes besök på Barlingbo Bryggeri med bryggerimästaren Johnny Warg som ciceron. Efter förflyttning till närbelägna Märtas Cafè bjöd föreningen de närvarande på kaffe med dopp och årsmötesförhandlingarna avslutade dagens samvaro.

 
Vid protokollet

 

Gudrun von Corswant

 

Justeras

 

Gunnar von Corswant                                                   

Ordförande

  

Birgitta Svensson                                                            Sven Mellberg

Aktiva Seniorer, Norra Föreningen har haft årsmöte. Den 16 mars träffades 15 medlemmar i Dalhem, Hässelby Järnvägsstation. Mötet började med att Staffan Beijer, ordförande i Gotlands Hesselby Jernväg, berättade för oss initierat och intressant om Gotlands järnvägshistoria, men framför allt om museijärnvägens tillblivelse, verksamhet och framgång. Därefter bjöds vi på en fantastisk kaffebuffé, innan årsmötesförhandlingarna inleddes. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året och ett överskott på 725: - överförs i ny räkning 2017. Förslag till verksamheter framöver är att ånyo ha möjlighet till halkkörning ihop med övriga Aktiva Seniorföreningar på Gotland, att besöka nya delen av Försvarsmuseet samt samvaro ett dygn på Hoburgen alt. Holmhällar. Medlemsavgiften beslutades oförändrad 100: -/ medlem.

Till ordförande på 1 år omvaldes Gunnar v. Corswant. Ledamöterna Gudrun v. Corswant och Ingegerd Hörsne omvaldes på 1 år. Nyval på 1 år Birgitta och Leif Eriksson efter Anders Berlin och Britt-Marie Engström, som avsagt sig omval. De blev i stället valda till valberedning. Ordföranden avslutade mötet med att avtacka Anders Berlin och Britt-Marie Engström, som varit 17 respektive 10 år i styrelsen, med blommor.